Retningslinjer for avl av Pyreneisk Gjeterhund

(poil long og face rase)

Reviderte retningslinjer godkjent på GF 2017 

 1. Avlen skal ha til hensikt å bevare typepreget og særegenskapene og følge standardens krav.
 2. Hannhund og tispe må ha minst VERY GOOD på offisiell utstilling av to forskjellige dommere, en VERY GOOD må være oppnådd etter fylte 15 mnd
 3. Avlsdyr av begge kjønn skal være fylt 24 mnd før de benyttes i avl
 4. Det må gå minst 10 mnd mellom to valpekull på en tispe
 5. Avlsdyret kan maksimalt ha tre valpekull i Norge. Siste paring på tispe skal finne sted før fylte 8 år. Dette kan fravikes dersom veterinær kontrollerer tispen og gir en skriftlig attest på at tispen er frisk og i god kondisjon, samt at hun har hatt valper før. Attesten er gyldig i maksimalt 3 mnd og må sendes OSG i god tid før paring
 6. Gjenparing av samme kombinasjon skal ikke forekomme før første kull er HD røntget og oppdretter har foretatt en generell avkomgranskning vedrørende gemytt, helse og eksteriør
 7. Tispe og hannhund bør ha HD status A eller B (fri). Unntaket er: et av foreldredyrene kan ha HD status C, men da SKAL motparten være fri (A eller B). Det skal IKKE benyttes HD status D eller E i avl.
  Avlsdyret skal ikke ha andre alvorlige defekter som regnes som arvbare, og skal heller ikke være operert for disse
 8. Hunder med gen for harlekin/merle (harlekin/merle, fawn/harlekin/merle, brindle med harlekin-/merlegen) kan kun benyttes i kombinasjon med grå eller sort
 9. Begge avlsdyr bør være øyelyst før paring. Denne øyelysingsattesten skal ikke være eldre enn ett år ved paringstidspunktet
 10. Ved bruk av utenlandske avlsdyr/importert sæd/livmor-import er det oppdretters plikt å fremskaffe alle ønskelige opplysninger, slik som kopi av stamtavle, HD status, utstillingstitler etc
 11. Oppdrettere som er medlem av NPHK har rett til valpeformidling når punktene over er tatt hensyn til. Dispensasjon kan kun gies en gang pr. hund, med forbehold om at evt. mangler rettes opp til neste paring, (for eksempel utstillingsresultat). Etter to paringer med dispensasjon skal det kunne forlanges en dispensasjonsfri paring. Paringene innmeldes og det kvitteres for mottatt. Dersom et av rådets medlemmer er inhabil ved en slik vurdering, inntrer raserepresentant for rasen, evt.NPHK`s leder
 12. . For øvrig følges NKK`s etiske retningslinjer for hundeavl
 13. Endringer og tillegg i retningslinjene for avl skal godkjennes av generalforsamlingen