1.

Avlen skal ha til hensikt å bevare typepreget og særegenskapene hos vår eldgamle rase, og følge standardens krav.

2 A.

Avlsdyret og alle dets kullsøsken bør være fysisk sunne og ha et for rasen riktig adferds mønster.

B.

Utstillingsresultatet til foreldre og søsken er av stor betydning for vurdering av avlsdyrets eksteriørmessige kvalitet, og bør ikke være under gjennomsnittet.

3.

Avlsdyret skal ha oppnådd minimum: Excellent for 3 forskjellige dommere på offisiell utstilling arrangert av NKK eller samarbeidende klubb i Norge, eller utenlandsk klubb tilknyttet FCI eller likestilte organisasjoner. Førstepremie oppnådd før 01.01.2011 likestilles med Excellent.

4.

Avlsdyret skal være avlest FRI (A/B) for HD ved parring, og andre alvorlige defekter som regnes som arvbare, og skal heller ikke være operert for disse.

5.

Avlsdyr som gir gjentatt HD (som overstiger gjennomsnittet for rasen), eller andre alvorlige defekter som regnes som arvbare, bør vurderes tatt ut av avlen.

6.

Gemytt og helsemessig status til avlsdyrets aner og avkom bør nøye vurderes. Et avlsdyr som gir gjentatt utypisk gemytt (f.eks. aggressivitet, apati eller skyhet), fysisk usunnhet eller eksteriørmessige defekter, bør taes ut av avlen (se rasestandard).

7.

For å ikke ytterligere svekke pigmentanlegg, er det utilrådelig å kombinere to helhvite avlsdyr.

8.

Gjenparring av samme kombinasjon skal ikke forekomme før 1/3 av første kull er HD-røntget og oppdretter har foretatt en generell avkomsgranskning vedrørende gemytt, helse og eksteriør, og fått meget positivt resultat.

9.

Avlstispen skal ha fylt to år ved første parring og ikke ha mer enn 1 kull på 12 mnd.

10.

Ved bruk av importerte avlsdyr eller importert sæd kan det være vanskelig å fremskaffe alle ønskede opplysninger angående avlsdyret, dets foreldre og søsken. P.g.a. den store betydning dette har, også for eventuell videre avl, bør oppdretter melde kullet til OSP i god tid før parring, sammen med de påkrevde opplysninger (kopi av HD rtg., stamtavle, utstillingsresultat ).

11.

Oppdrettere som er medlem av NPHK, har rett til valpeformidling, når punktene over er tatt hensyn til. Dispensasjon kan kun gis en gang pr. hund, med forbehold om at evt., mangler rettes opp til neste parring (for eksempel utstillingsresultat), eller to ganger pr. oppdretter. Etter to parringer med dispensasjon skal det kunne forlanges en dispensasjonsfri parring. Parringene innmeldes og det kvitteres for mottatt, ingen godkjenning. Dersom et av rådets medlemmer er inhabil ved en slik vurdering, inntrer varamedlemmet, evt.NPHK`s leder.

12.

For øvrig følges NKK`s etiske retningslinjer for hundeavl.

13.

Endringer og tillegg i retningslinjene for avl skal godkjennes av generalforsamlingen.