1.

Formålet med arkivet er å registrere og bevare alle tilgjengelige opplysninger om rasens individ, samt bilder av disse.

2.

Dette gjøres ved å holde et àjour-ført kartotek i orden. Alt av tilgjengelige opplysninger legges inn (HD/AA resultater, utstillingsresultater og andre opplysninger om hundene).

3.

Ved årets avslutning oppsummeres resultatene og skal være en del av avlsrådsrapporten.(til årboka)

4.

Det skal taes vare på de gamle kull-liste mapper som finnes .Det føres Champion- register og avls-hann register.

5.

Arkivet er åpent og tilgjengelig for alle medlemmer i NPHK. Billedarkivet kan skilles ut fra hovedarkivet, og opplysningssentralen står fritt til å utnevne en medarbeider til å fortsette arbeidet med dette.

6.

Blant opplysningssentralens medlemmer kan det utnevnes en arkivar til å utføre alt praktisk arbeid vedrørende arkivet, samt oppbevaring av dette.

7.

Retningslinjene for arkivet kan forandres av avlsrådet, men må godkjennes av styret.

8.

Sammen med retningslinjene for avlsråds-arkivet, skal det følge en liste som viser hva arkivet inneholder, av mapper og litteratur. Alle medlemmer skal ha en kopi av denne listen, som àjour-føres i slutten av hvert år.