RETNINGSLINJER FOR AVLSRÅDGIVNING

1.

Avslrådgivningen har til formål å bidra til at det avles sunne og rasetypiske pyreneèrhunder i Norge, i tråd med retningslinjene for avl.

2.

Gi veiledning i avlsspørsmål til oppdrettere og avlshanneiere som ønsker dette. Slike henvendelser bør komme i god tid før forventet løpetid.

3.

Formidle retningslinjene for avl til oppdrettere og avlshanneiere.

4.

Særlig ansvar for å foreslå endringer/ tillegg i retningslinjene for avl, når dette måtte være aktuelt.

5.

Utarbeide og formidle informasjon for oppdrettere, avlshanneiere og valpekjøpere.

6.

Innhente og registrere spesifiserte opplysninger fra oppdrettere og valpekjøpere i egen database, dette for bruk i videre avlsarbeid. ( se egne retn.linjer).

7.

Formidle avlshanner.(se egne retningslinjer for avlshanner). Hanner som oppfyller punktene i retningslinjer for avl, kan innmeldes som avlshanner.

8.

Via medlemsbladet og hjemmesiden informere om planlagte og gjennomførte parringer, nye kull, HD-resultat, nye titler m.m.

9.

Bygge opp en boksamling med særlig vekt på faglitteratur som er relevant for avl og oppdrett, for på denne måten å øke avlsrådets kompetanse

10.

Oppbevare, àjour-føre og benytte arkivet (se egne retningslinjer).

11.

Lage årsrapport, som vedlegges årsrapporten fra opplysningssentralen for pyreneèrhund.

12.

Avlsrådsmedlemmene bør ha en viss kunnskap om genetikk, særlig god kunnskap til rasen og bra oversikt over den norske bestanden.

13.

Sanksjoner. Advarsel blir gitt fra OSP ved brudd på retningslinjene for avl. Ved 3.gangs advarsel i løpet av en 3-årsperiode, mister en rett til valpeformidling for 2 år / 2 kull. Ved særdeles grove brudd, kan en innstille styret om å gi ytterligere sanksjoner.

14.

Endringer i retningslinjene for avlsrådgivning må godkjennes av generalforsamlingen.