1.

Formålet er å samle info til en oversikt over registrerte og tilgjengelige avlshanner til en hver tid, som oppfyller klubbens krav. For å få innmeldt og godkjent hanner, må en være medlem av NPHK.

2.

For å bli registret som avlshund, må hannen oppfylle «Retningslinjene for avl av pyreneèrhund» (HD status, alder og utstillingsresultat).

3.

Det er opp til hannhundeier selv, å registrere og stille sin hund til disposisjon.

4.

For utenlandske hunder, må kopi av alle nødvendige papirer sendes inn (kopi av HD-rtg./stamtavle/utstillingsresultat).

5.

Listen over avlshanner skal være tilgjengelig for medlemmene, ved å kontakte opplysningssentralen eller på hjemmesiden.

6.

Nye innmeldte hanner, settes inn i listen over avlshanner, som offentliggjøres i medlemsbladet / hjemmesiden.

7.

Endringer og tillegg i Retningslinjer for registrering av avlshund, skal godkjennes av generalforsamlingen.