1.

Formålet med en database er å få samlet en utvidet informasjon om pyreneèrhunden i Norge, dette medvirker til at retningslinjene for avl av pyreneèrhund lettere kan følges (p.2, a og b).

2.

Medlemmer som jobber med databasen, er pålagt taushetsplikt om informasjon som kommer inn.

3.

Ved misbruk av informasjon i databasen vil en bli ekskludert som medlem i NPHK.

4.

Informasjonen samles inn av opplysningssentralen, via NKK, gamle arkiv og utsendte spørreskjema til oppdrettere og valpekjøpere.

5.

Opplysningsentralen skal utvikle spørreskjema til oppdrettere og valpekjøpere, i samarbeid med NKK.

6.

Starte kartlegging f.o.m.2003.

7.

Med bakgrunn i informasjon som er kommet inn, utarbeides årlige statistikker, som kan brukes i avlsarbeid, til beste for rasen.

8.

Utarbeide retningslinjer om hvordan opplysningene kan hentes ut av databasen, og til hvem. Dette for å forhindre misbruk av informasjon som er lagt inn i databasen.

9.

Arbeid med database skal starte opp i 2007, og nye retningslinjer skal legges frem for generalforsamlingen i 2008.